اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
مدیر عمومی اجرائیه
کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم، اینک به تعداد (1) بست کمبود رتبه چهارم ذیل شامل تشکیل خویش را پس از بازنگری لایحه وظایف آن،...
Jul 06, 2019 Jul 16, 2019