غزال حارس عضو کمیسیون

به نامِ خدا!

بیوگرافی محترمه غزال حارس عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی

غزال حارس فرزند نثار احمد حارس در یک فامیل روشنفکر و متدین در شهر کابل بدنیا آمده است. نامبرده تعلیمات خویش­را در لیسه سیده ام سلمه در شهر پشاور پاکستان به اتمام رسانید. درجه لیسانس را در سال ۱۳۸۵ در رشته حقوق و علوم سیاسی در پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل موفقانه به پایه اکمال رسانیده و در سال ۱۳۸۸ از مرکز مطالعات آسیایی و افریقایی، پوهنتون لندن به درجه ماستری در رشته حقوق سند فراغت را بدست آورد. 

University of London – School of Oriental and African Studies

محترمه غزال،‌ از سال ۱۳۹۰ بدین سو در پوهنتون امریکایی افغانستان منحیث استاد حقوق در رشته حقوق اساسی و حقوق اساسی مقایسوی مصروف تدریس میباشد،  قابل ذکر است که در تدریس این مضامین تمرکز بیشتر روی حقوق اساسی افغانستان صورت گرفته، ایشان برای مدت دو سال عضویت شورای علمی پوهنتون یادشده را داشته، قبل از آغاز کار در پوهنتون متذکره،‌ منحیث رییس اجرایی برنامه ملی صنایع روستایی افغانستان، که یکی از برنامه­های ملی و مهم وزارت احيا و انکشاف دهات    می­باشد،‌ اجرای وظیفه نموده است. هدف کلی این برنامه ایجاد شغل و فعالیت­های اقتصادی برای زنان و مردان در دهات افغانستان از طریق ارایه خدمات تجارتی و آموزش های مربوط به آن،‌ می باشد.

خانم حارس۱۴ سال تجربه کاری در بخش های حقوق و انکشاف در افغانستان دارد. تجارب وی خاصتاً در ساحه حقوق بشر،‌ تقویت نهاد های پارلمانی،‌ اشتراک سیاسی زنان،‌ تقویت احزاب سیاسی، حکومت داری خوب، نظارت از انتخابات و حقوق و توانمندی های اقتصادی می­باشد. موصوف در پهلوی خدمت در بخش های اکادمیک و ادارات دولتی، در بخش های کلیدی ادارات غیر دولتی نیز مشغول خدمت بوده؛ از آن جمله می­توان یاد آور شد که وی در دفتر بین المللی Global Rights ، مسؤولیت  تقویت حقوق دانان (‌اعم از قضات و څارنوالان)‌ در جریان حکومت انتقالی را بدوش داشته است. وی همچنان در اولین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال ۱۳۸۳ ریاست اجراییوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان را به­عهده داشت که در این انتخابات ۲۴۰۰  ناظر ملی توانستند برای اولین بار از نخستین انتخابات ملی در افغانستان نظارت نمایند. 

خانم حارس متعاقباً بمنظور تقویت نهاد های ملی ناظر بر انتخابات افغانستان در انستیتوت ملی دموکراسی (NDI) نقش مهم و کلیدی را ایفا نموده و بعداْ مسؤولیت رهبری برنامه­ی تقویت پارلمان را که هدف آن حمایت تخنیکی از پارلمان جدیدالتاسیس افغانستان در سال ۱۳۸۴ بود،‌ در همین انستیتوت به عهده گرفتند.

خانم حارس ضمن خدمات کاری علاقمندی خاص در بخش تحقیق و بازنگری مسایل حقوقی «خاصتاً حقوق اساسی» در افغانستان داشته که تحقیقات و مقالات تحقیقاتی با ارزش  با معیارهای بین المللی را در نشریات داخلی و خارجی به نشر رسانده است.

تحقیقات ایشان موضوعات آتی ذیل را در بر میگیرد:

1.   تفکیک قوا در قانون اساسی افغانستان، ۱۳۸۴؛

2.  بررسی محکمه‌ي اختصاصی انتخابات از دید قانون اساسی افغانستان،‌ ۱۳۹۳؛

3.  شیوه­های بررسی مطابقت قوانین در افغانستان، ۱۳۹۴؛

خانم حارس،‌ همچنان در کنفرانس ها و سمپوزیم های متعدد ملی و بین المللی اشتراک ورزیده و سخنرانی­های علمی  در رابطه به قانون اساسی افغانستان نموده است.

 خانم حارس در هفتم جدی1394 پس از اخذ رأی اعتماد از طرف ولسی جرگه افغانستان و حکم شماره(118) مورخ  10/10/1394 مقام ریاست جمهوری به صفت عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، برای مدت چهارسال انتخاب گردیده است.