دارالانشای کمیسیون

وظایف و مکلفیت‌های دارالانشای کمیسیون

ریاست عمومی دارالانشای کمیسیون جهت پیشبرد تمامی امور اداری و فعالیت‌های اجرایی کمیسیون تشکیل گردیده است.

ریاست عمومی دارالانشا وظایف خود را مطابق احکام قانون و طرزالعملی که از طرف کمیسیون تصویب می­گردد، انجام می‌دهد.

 ریاست منابع بشری، ریاست مالی و اداری، آمریت اطلاعات و ارتباط عامه، آمریت تکنالوژی معلوماتی، آمریت پلان، نظارت و ارزیابی و ارتباط خارجه، مدیریت عمومی اسناد و ارتباط و کارشناس جندر زیر مجموعه تشکیل ریاست عمومی دارالانشا است. دارالانشای کمیسیون در واقع سکرتریت اجرایی کمیسیون بوده و در راستای تحقق‌یابی اهداف عمومی کمیسیون امور خویش را به پیش می‌برد.