دیپارتمنت تشریح قانون اساسی ومشوره های حقوقی

ریاست دپیارتمنت تشریح قانون اساسی و مشوره های حقوقی

 

معرفی دیپارتمنت:

ریاست دیپارتمنت تشریح قانون اساسی ومشوره های حقوقی از جملۀ دیپارتمنت های مسلکی  این کمیسیون بوده که براساس فقرۀ سوم مادۀ هشتم قانون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی درسال1390 هـ. ش. تشکیل و لایحه وظایف آن طرح و تصویب گردید. در اواخر سال مذکور نیروی بشری آن که متشکل از رئیس دیپارتمنت (دربست 2) دونفر متخصص (دربست 3) ویک نفر مدیر اجرائیه (دربست 5) به اساسی سیستم رتب ومعاش استخدام گردیدند. درحال حاضر دیپارتمنت تشریح قانون اساسی ومشوره های حقوقی تحت نظر جناب محترم دکتور محمد امین احمدی عضو ومنشی کمیسیون اجرای وظیفه مینماید.

 

هدف و استقامت کاری دیپارتمنت:

هدف واستقامت کاری دیپارتمنت همانا تعقیب استراتیژی و پالیسی کمیسیون برمبنای قانون اختصاصی کمیسیون وقانون اساسی ازطریق انکشاف دانش حقوقی درمورد حقوق اساسی و قانون اساسی افغانستان جهت حصول اطمینان از تشخیص نیازهای تشریحی قانون اساسی ومشوره های حقوقی، نظارت از تطبیق درست احکام قانون اساسی ، تقویت مشروعیت نظام مبتنی براحکام قانون اساسی و اجرای وظایف محوله مطابق به لایحه و ظایف دیپارتمنت وهدایات مسئولین  دربخش مسلکی کمیسیون می باشد.  

 لایحه وظایف ریاست دیپارتمنت

عنوان وظیفه : رئیس دیپارتمنت تشریح قانون اساسی ومشوره ها ی حقوقی

وزارت و یا اداره: کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق ق ، ا

موقعیت: کابل

بخش: ریاست  دیپارتمنت تشریح قانون اساسی ومشوره های حقوقی

بست: (2 )

گزارشدهی به:  عضو کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق ق ،ا

گزارشگیری از: متخصصین دیپارتمنت و مدیراجرائیه

کود: 08 - 001- 90 -

........................................................................................................................................

هدف وظیفه: حصول اطمینان از تشخیص نیاز های تشریح قانون اساسی ومشوره های حقوقی جهت نظارت ازتطبیق درست احکام قانون اساسی.

........................................................................................................................................

مسئولیت های وظیفوی :

 1. اداره ،رهبری ، مطالعه وتثبیت آگاهی دهی قانون اسا سی افغانستان غرض ارائه مشوره حقوقی درزمینه .
 2. طرح  پلان های سالانه ومیان مدت در مطابقت  بااستراتیژی و پلان بخش های مربوط به قوای ثلاثه دولت ، همچنان مدیریت تطبیق آن از طریق منا بع ومراجع ذیربط ،
 3. تامین ارتباط برای تشریک مساعی با سایر بخش های کمیسیون  وارگانهای دولتی جهت تشریح احکام قانون اساسی ومشوره دهی غرض تطبیق موثر قانون اساسی کشور،
 4. کنترول ونظارت از چگونگی تطبیق پلان وکیفیت کار کار کنان دیپارتمنت  مربوط برای برآورده شدن اهداف و توقعات کمیسیون .
 5. ارایه معلومات به مردم ازنتایج اجرآت وجلب حمایت آنها برای حمایت از موقف وپالیسی های دولت  با استفاده از رسانه ها در هما هنگی با اداره مربوط،
 6. ارزیابی اجرآت دوره امتحانی وسالانه کار کنان دیپارتمنت مربوط واتخاذ تدابیر لازمه جهت ارتقای ظرفیت وحفظ آنهابرای انجام وظایف بهتر،
 7. تحلیل راپور ها ی اخذ شده از کار کنان تحت اثر ومنابع ذیربط همچنان ارایه راپور بموقع به عضو مربوط کمیسیون.
 8. مدیریت کارمندان تحت اثر جهت حصول اطمینان ازاستخدام ،تشویق،رشد وآموزش آنها.

اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف کمیسیون بوی سپرده میشود.

 

خلاصۀ اقدامات انجام یافته در زمینه طی سال 1391 هـ ش:

 

الف) طرح های تحقیقاتی، تحلیلی و حقوقی:

 •  ترتیب مجموعۀ از جزوه های رهنمونی تحت عنوان «رهنمود های کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی برای آموزگاران قانون اساسی» حاوی مطالب ذیل:(جهت دریافت این مجموعه اینجا کلیک نماید)
 1. سیر تاریخی قوانین اساسی در افغانستان
 2. رهنمود تحلیلی قانون اساسی
 3. رهنمود مختصر در مورد چهار موضوع مهم قانون اساسی

بخش اول: اهمیت قانون اساسی

بخش دوم: حاکمیت قانون اساسی (حاکمیت قانون)

بخش سوم: رفاه همگانی و عدالت اجتماعی از نگاه قانون اساسی

بخش چهارم: جایگاه دین مقدس اسلامی در قانون اساسی

 1. رهنمود تدریس قانون اساسی
 2.  حکومتداری خوب در پرتو قانون اساسی
 3. حقوق شهروندان از نگاه قانون اساسی
 4. اهمیت قانون اساسی در تأمین وحدت ملی
 5. نقش اردوی ملی در تأمین امنیت مبتنی بر قانون اساسی
 • طرح های که تحت کار قرار دارند :
 1. ترتیب طرح چهارچوب نظری حقوقی برای نظارت؛
 2. تدوین طرح مشورتی تحت عنوان اهمیت تحقیق در پروسۀ قانونگذاری؛
 3. ترتیب مفردات درسنامۀ قانون اساسی به منظور تدریس قانون اساسی در پوهنتون های افغانستان؛
 4. تدوین مجموعۀ مقالات علمی و تحقیقی، در زمینۀ قانون اساسی وسایر موارد حقوقی؛
 5. ترتیب پاورپاینت  قانون اساسی با لینک های تشریحی قانون اساسی؛
 6. طرح برنامۀ آموزشی داخل خدمت برای کادرمسلکی کمیسیون؛
 7. ترتیب گزارش مختصرمعلوماتی  در رابطه به دیپارتمنت جهت نشر در سالنامه و سایت کمیسیون؛

 

ب) ارائه نظریات حقوقی - مسلکی:

 • درکل هفت نظریۀحقوقی – مشورتی مبتنی براحکام قانون اساسی پیرامون قوانین واصله به این دیپارتمنت صادر گردیده است که میتوان از جمله: قانون تنظیم خدمات پستی، قانون تدارکات و بررسی خلاهای تخنیکی قانون مذکور، بخشی ازقانون اجراآت جزائی، قانون انتخابات یاد آور شد. (جهت دریافت این مجموعه اینجا کلیک نماید)
 • ارائه نظر مشورتی در رابطه به تعدیل قانون اختصاصی و استراتیژی پنج سالۀ این کمیسیون، مقدمات قانونی ورفع مشکلات وموانع فنی انتخابات شورا های ولسوالی ها و شاروالها؛ مفهوم دولت، حکومت و اداره مسجل قانون اساسی وهمکاری ها درترتیب و ارایۀ نظریات مسلکی وحقوقی کمیسیون صورت گرفته است. (جهت دریافت اینجا کلیک نماید)

 

ج) تدویر برنامه های علمی و آموزشی:

 • تدویر بحث علمی در رابطه به «بررسی طرح قانون انتخابات در پرتو قانون اساسی»؛
 • تدویر برنامۀ علمی تحت عنوان راهکارهای کنترول و نظارت از رعایت و تطبیق ق. ا. به منظور تثبیت «مرجع تفسیر ق. ا.» به اشتراک نماینده گانی از قوای ثلاثه، نهادهایی جامعه مدنی و مراجع مربوط؛
 • طرح و تطبیق برنامه آموزشی داخل خدمت جهت ارتقأ ظرفیت کادر مسلکی کمیسیون در زمینۀ قانون اساسی و حقوق اساسی افغانستان «به مدت 16 هفته»؛
 • به منظور تشریح  احکام قانون اساسی و مشوره های حقوقی تأمین ارتباط با مشاوریت فرهنگی شاروالی کابل جهت تکثیر ستکرها وبنرها به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی افغانستان؛ اشتراک درجلسات وزارت های محترم مخابرات وتکنالوژی معلوماتی، هوانوردی وترانسپورت؛ وقومندانی قوایی هوای وزارت محترم دفاع ملی، وزارت محترم مبارزه با مواد مخدر، ادارۀ جیودولوژی و کارتوگرافی وایراد بیانیه وپیام کمیسیون به مناسبت تجلیل ازهشتمین سالروز تصویب قانون اساسی؛

 

د) ملاقاتها، جلسات تفاهمی و جلب همکاری نهادهای دولتی وغیردولتی:

 • ملاقات های متعدد با رئیس انستیوت ماکس پلانک؛ مسئول کشوری دفتر(IFES)، مسئولین (USAID) و (IRI)  درافغانستان صورت گرفته؛
 • درنتیجۀ تلاش های لازم جهت غنامندی و اکمال منابع مورد نیازتحقیقی دیپارتمنت طی همکاری بی شایبۀ وزارت محترم عدلیه، اکادمی علوم و دفتر بیناد آسیایی (ایشیا فوندیشن) کتابخانۀ دیپارتمنت تاحدی تجهیز گردیده؛  

 

اهداف ما در آینده:

با درنظر داشت تکمیل تشکیل و وجوۀ مناسب مالی  دیپارتمنت ، موارد ذیل اجرأ خواهند گردید:

 1. ایجاد میکانیزم روند اشاعه، تشریح وتوضیح احکام قانون اساسی؛
 2. تدویر دوره های آموزشی مسلکی در بخش های خدمات تحقیقاتی و حقوقی؛
 3. تدویر بحث ها و کنفرانس های علمی پیرامون احکام قانون اساسی به سطح ملی؛
 4. تدوین یک کتاب جامع در رابطه به حقوق اساسی افغانستان؛
 5. طرح و تدوین شرح مختصر قانون اساسی افغانستان؛
 6. تدوین وچاپ آثارعلمی وتخصصی پیرامون قانون اساسی وحقوق اساسی افغانستان؛
 7. طرح وتدوین آموزش تحلیلی قانون اساسی .

 

 

 

چارت تشکیلاتی ریاست دیپارتمنت تشریح قانون اساسی ومشوره های حقوقی

 

Organization Chart