فعالیت ها ودستآورد ها

مجموعه نظریات حقوقی، مشورتی و تفسیری کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی طی سالهای 1389 - 1390 - 1391 هـ ش

سال                                                    تعداد نظریه ها حقوقی

 1389.................................................. 17 نظریه

1390....................................................17نظریه

1391....................................................19نظریه 

مجموعه .................................................53 نظریه 

مجموعه نظریات حقوقی.pdf.

فعالیت ها و گزارش ریاست دیپارتمنت تشریح قانون اساسی ومشوره های حقوقی ، طی سال 1391.pdf