بیوگرافی رئيس

بیوگرافی محترم محمد ضیاء فرهمند :

محمد ضیاء "فرهمند"فرزندغلام حسن درسال 1357 درمنطقه شاکی نوکه ولسوالی قره باغ ولایت غزنی چشم به جهان گشود،ازآنجاییکه پدرش مرد دنیادیده وباتجربه بود،آخرین فرزندش را تشویق به مکتب کرد،تا معارف اسلامی را فراگیرد.

بعدازتاًسیس لیسه ابوریحان البیرونی درسال (1371) پابه عرصه ای فراگیری معارف ومضامین علم روزگذاشت ،وبامقاومت واستقامت که داشت باهزاران مشکلات توانست ازصنف سوم مکتب الی صنف دوازدهم به حیث اول نمره عمومی مکتب مذکورخود راتثبیت نماید .

موصوف دراخیرسال 1379ازلیسه بانمرات بسیار عالی ودرجه اول فارغ شدوازطریق رقابت کانکور سراسری به دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه کابل راه یافت .باوجوددعوت های متعدد دوستان به عضویت هیچ یک ازاحزاب سیاسی علاقه مند نشد.دردوران تحصیل به آموزش اساسات حقوق بشر پرداخت وبعد ازموفقیت دراین بخش یک تعداداسناد های ویژه یی بین المللی رابه همکاری کمیسیون حقوق بشر بدسترس هم دوره های خویش دربخش قضایی څارنوالی واداری دیپلوماسی قرارداد،وبه سویه کدردرجریان تحصیل ارتقا یافت ودرسال 1383 ازدانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه کابل ازرشته اداری دیپلوماسی فراغت حاصل نمود ،بعد ازفراغت درزمستان 1383 درخواست خدمت بوطن رااز طریق ماموریت به اداره مبارزه علیه ارتشاوفساداداری سپرد ،وبعدازموفقیت درامتحان که ازطریق ریاست عمومی مستقل مبارزه علیه ارتشاوفساداداری راه اندازی شد،شامل این اداره گردیده درجریان  ایفای وظیفه با برازندگی ولیاقت خدادادی ودرایت لازم ومعلومات کافی دربخش های مختلف توانست در این اداره  به رشد چشم گیری دست یابد، موصوف تنظیم کننده جلسات داخلی وبیرونی اداره درسال 1384بود، عضوارتباطی اداره  دربخش تهیه گزارش هاوارائه آن به اداره امور ودارالانشای شورای وزیران وعضوارتباطی اداره بادفتراستراتیژی انکشاف ملی افغانستان ایفای وظیفه نموده ودرسازماندهی برنامه هاوپروگامهای داخلی وبیرونی اد اره نقش مؤثری راایفانمود،بعدازمنظوری تشکیل سال 1385 اداره مذکوربه هدایت مقام  ریاست عمومی اداره مدت شش ماه بعنوان سرپرست ریاست طرح پالیسی وانسجام ایفای وظیفه نمود،که دراین مدت باپشت کار وابتکارات عالی شان به دریافت تحسین نامه های زیاد از طرف ریاست مذکور نایل گردید ه موصوف بعد ازگذ شتاندن امتحان رقابتی (PRR ) وبه اساس حکم نمبر (3672)مورخ 18/9/1385 مقام عالی ریاست جمهوری به صفت رئیس پالیسی وانسجام این ریاست دربست فوق رتبه معرفی گردید، محترم فرهمند یکی ازکدرهای موفق رهبری وجوان اداره مذکور بود، که درسال 1386 به کنفرانس بین المللی مبارزه علیه ارتشاوفساد اداری دراندونیزیادعوت شد،وبعد ازمنظوری سفر ازطریق مقام عالی ریاست جمهوری ازتاریخ 21الی 24نوامبر 2007 به نماینده گی ازاداره ودولت افغانستان دردومین اجلاس کشورهای عضومیثاق مبارزه با فساد اداری ملل متحد اشتراک نمود،موصوف هم چنان به نماینده گی ازاداره ده ماه عضوکمیسیون عالی مبارزه بافساد اداری جهت تهیه راه حل های فساد اداری درافغانستان برهبری محترم پوهاند عبدالسلام عظیمی قاضی القضات ورئیس ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان بود.درنتیجه کارگروپی اعضای کمیسیون وسعی وتلاش رهبری این کمیسیون یک طرح بسیار جامع راجع به کاهش فساد اداری واصلاح اداره درافغانستان تحت نام ((ستراتیژی مبارزه علیه فساداداری)) تدوین و بریاست جمهوری تقدیم شد.طرح استراتیژی سکتوری وطرح راه حل های فساد اداری درکوتاه مدت ودراز مدت درافغانستان وطرح های جامع دیگری راجع به تطبیق معیار های توافقنامه افغانستان درلندن وپلان های مربوط به اداره مذکور ازکارکرد های موصوف بود  .

محترم ایشان در سال 1388 با انحلال اداره مذکور از طریق پروسه رقابت آزاد دربست سوم رتب و معاش بحیث کارشناس رتب و معاش در بورد رسیدگی به شکایات خدمات ملکی مقرر گردید و با ارایه خدمات از طریق مقام کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی مستحق امتیازات معاش استثنایی شناخته شده و شامل کدرهای برازنده اداره مذکورگردید.

موصوف در عقرب سال 1390 از طریق پروسه رقابت آزاد در بست رتبه دوم به حیث رئیس دیپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانون اساسی در کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی موفق گردیده و با منظوری جلالتماب رئیس صاحب جمهور دولت جمهوری اسلامی افغانستان از ماه قوس سال 1390 به حیث مسئول دیپارتمنت مذکور در کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی  آغاز به کارنموده است که در جریان کارکرد های خویش در کمیسیون خدمات ارزشمند را تاکنون انجام داده است  .