وظایف

دیپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانون اساسی مطابق ضرورت ها و نیازمندی های قانون اساسی، در بدنه تشکیل کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی از همان ابتدا ایجاد و باکمیت پرسونل یکتن رئیس و دو نفر متخصص به فعالیت آغاز نموده است.

اهداف

دیپارتمنت ارتباط و آگاهی دهی از قانون اساسی به منظورنیل به اهداف ذیل ایجاد گردیده است:

 1.  گسترش مفاهیم و ارزش های قانون اساسی در مرکز و ولایات؛
 2. بستر سازی مناسب برای تطبیق بیشترقانون اساسی؛
 3. اشاعۀ فهم درست از مندرجات قانون اساسی؛
 4.  تسهیل دسترسی به قانون اساسی در مرکز و ولایات؛
 5. جلب حمایت از پالیسی های دولت وکمیسیون برمبنای قانون اساسی.

وظایف:

دیپارتمنت  ارتباط و آگاهی از قانون اساسی، برای نیل به اهداف فوق دارای وظایف ذیل میباشد.

 1. تدویر برنامه ها مانند( سمینارها، ورکشاپ ها، آموزش ) جهت ارتقای سطح آگاهی از قانون اساسی درمرکز و ولایات کشور.
 2. پیشنهادچاپ و نشر قانون اساسی و توزیع آن در مرکز و ولایات.
 3. تنظیم مجالس هماهنگی جهت تأمین ارتباط با ادارات و نهادهای مختلف.
 4. معرفی کمیسیون طی برنامه ها ی اتخاذ شده.
 5. تنظیم و ترتیب پلان های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت جهت گسترش برنامه های آگاهی دهی از قانون اساسی.
 6. ارائه نظریات، پیشنهادات و مشوره های لازم در مورد تقویت برنامه های اتخاذ شده.
 7. تثبیت سطح آگاهی از قانون اساسی در مرکز و ولایات.
 8. تامین ارتباط و تشریک مساعی با ادارات، مطابق طرزالعمل ها و پروتوکول های مربوط.