فعالیت ها ودستآورد ها

کارکرد ها ودست آوردهای عمده:

دیپارتمنت ارتباط و آگاهی دهی از قانون اساسی به یک سلسله اقدامات زیر بنایی در راستای آگاهی دهی از قانون اساسی و برنامه های حمایتی در جهت شناساندن قانون اساسی و حمایت از پالیسی های مبتنی برقانون اساسی، فعالیت نموده است که خلص آن قرار ذیل است.

 1. پیشنهاد هفته ملی سالروز تصویب قانون اساسی و گنجاندن این مناسبت در تقویم و جنتری های سالانه در سال 1391 و قبولی آن از جانب کابینه و تطبیق آن از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ.
 2. پیشنهاد و پیشبرد شمولیت قانون اساسی در نصاب تعلیمی وزارت معارف، و قبولی آن از جانب وزارت محترم با گنجاندن بعضی معلومات قانون اساسی در مضامین تعلیمات مدنی صنوف چهارم، پنجم و نهم.
 3. طرح گنجاندن قانون اساسی در در کریکولم درسی وزارت تحصیلات عالی و تصویب آن از طرف شورای علمی پوهنتون کابل، مبنی بر تدریس قانون اساسی به عنوان یک مضمون مستقل در رشته های حقوق و شرعیات پوهنتون های دولتی و خصوصی در افغانستان؛
 4. طرح رساندن مواد قانون اساسی از طریق پیام(مسیج) در سراسر کشور، به همکاری اداره خدمات مخابراتی افغانستان ( اترا) و ارسال آن به ملیون ها مشتری از طریق شرکت های مخابراتی؛
 5. طرح نامگزاری جاده ها و چهارراهی ها بنام قانون اساسی و تطبیق آن از طریق شاروالی ها، بطور مثال نامگزاری دوجاده بنام قانون اساسی در متن شهر کابل و نماد کتیبه قانون اساسی، نام گزاری چوک و جاده قانون اساسی در بامیان، نامگزاری جاده وچوک قانون اساسی در فراه، نامگزاری سالون قانون اساسی در لوگر و پیشنهاد نامگزاری جاده قانون اساسی در قندهار، ننگرهار ، بدخشان،سمنگان، میدان وردک و مزارشریف.
 6. توزیع صدها هزار جلد قانون اساسی، در مرکز و ولایات، بصورت منظم و پلانی؛
 7. همکاری با ادارات، نهاد های مدنی و پوهنتون های خصوصی، در جهت تدویر برنامه های مؤثر آموزش قانون اساسی؛
 8. تدویر باشکوه تجلیل از قانون اساسی طی هفته قانون اساسی، ترتیب پلان ها، رهنمودها و متون شعارها؛
 9. طرح مسوده طرزالعمل تدویر برنامه های آگاهی دهی از قانون اساسی و تطبیق آن.
 10.  تدویر سمینار هاو گفتمان های قانون اساسی در 18 ولایت و سه ولسوالی؛
 11.  تدویر برنامه آگاهی دهی از قانون اساسی در 36 اداره مرکزی؛ 22 ناحیه شهر کابل به شمول قوماندانی امنبه و حوزه های امنیتی.
 12. تدویر سمینار آگاهی دهی از قانون اساسی در 20 پوهنتون شامل  پوهنتون های دولتی و خصوصی؛
 13. تطبیق فرمان شماره 183 مورخ 16/10/1395 مقام عالی ریاست جمهوری مبنی برتجلیل شایسته از جایگاه قانون اساسی افغانستان، رساندن مواد قانون اساسی به اقشار مختلف اجتماعی؛
 14.  پیگری و جمع آوری معلومات از طی مراحل مسوده های تقنینی در افغانستان و انطباق آن با قانون اساسی و ارائه گزارش از نتاییج آن به کمیسیون. 
 15. طرح میکانیزم تطبیق مواد 43 و 46 قانون اساسی ارائه آن به وزارت تحصیلات عالی؛                                                                 
 16. طرح شمولیت سوالات قانون اساسی در کانکور عمومی و سراسری سالانه شمولیت در مؤسسات تحصیلات عالی و ارائه آن به وزارت معارف.

این دیپارتمنت به منابع بیشتر جهت تامین اهداف خویش نیازمند است، به امید روزی که در هرخانه ای افغانستان قانون اساسی موجود باشد و ارزش های آن در اذهان عامه نهادینه شود.

ریاست دیپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانون اساسی