معرفی دیپارتمنت

معرفی مختصردیپارتمنت ارتباط وآگاهی از قانون اساسی

این دیپارتمنت در تشکیل کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی به سطح ریاست منظور و در قوس سال 1390 عملاً به فعالیت آغاز نموده است .

هدف عمده از ایجاد این دیپارتمنت آگاهی دهی از قانون اساسی و نهادینه شدن فهم و ارزش های مندرج قانون اساسی در اجتماع است ، که دراین راستا کارهای زیربنایی و روبنایی خوب در سطح کشور طرح و در مرحله ای تطبیق قرار دارد ، از کارهای زیر بنایی این بخش میتوان گنجاندن قانون اساسی در نصاب تعلیمی معارف برای جوانان و نوجوانان آینده کشور و گنجاندن قانون اساسی منحیث یک مضمون پوهنتون شمول در نصاب تحصیلات عالی نام برد که طبق رهنمایی و هدایات مقام محترم کمیسیون تعقیب گردیده است و خوشبختانه قانون اساسی منحیث یک مضمون در سمستر های دوران تحصیلی اکثر پوهنتون های خصوصی  در رشته های حقوق و شرعیات نیز شامل گردیده است که رؤسای پوهنتون های خصوصی در نشست که طی ماه قوس 1391 در مقر کمیسیون برگزار شده بود این موضوع را منحیث یک خبر خوش به کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی یا د آوری نمودند  .

کارهای روبنایی در جهت نهادینه کردن ارزش ها و احکام قانون اساسی را میتوان از تدویر سیمینار ها و ورکشاپ ها ی آکاهی از قانون اساسی در مرکز و ولایات کشور و هم چنان تدویر برنامه های تلویزیونی و رادیوی به شمول توزیع قانون اساسی برای اشتراک کنندگان این برنامه ها و تنظیم برنامه های همه ساله مربوط به هفته ملی تجلیل از سالروز تصویب قانون اساسی نام برد ، نهادینه شدن  قانون اساسی در اذهان عامه نیاز مند اجراات مستمر ، هماهنگ و همگانی است که جهت برآورده شدن این مهم همکاری تمام ادارات مرکز و ولایات واتباع عزت مند افغانستان لازمی است ، به امیدتحکیم  نظام مبتنی برقانون اساسی در کشور .