وظایف

و ظایف و خطوط کاری دیپارتمنت تحقیق و انکشاف قوانین

به منظور تنظیم امور مربوط به وظایف و شیوة  فعالیت دیپارتمنت تحقیق و انکشاف قوانین، تأمین سریع، منظم و اصولی روابط کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی با ادارات و نهادهای مماثل و ذیربط دیگر و هم چنین به منظور تنظیم امور اداری، حفظ و انسجام اسناد، اجرای به موقع پلانها، تهیة گزارش ها و اقدام مناسب در مسایل مورد نظر، خطوط کاری ذیل برای این بخش قابل طرح و تطبیق دانسته شده است:

  1. تحقیق و تثبیت انکشاف قوانین به منظور انکشاف امور قانونگذاری در مطابقت با قانون اساسی افغانستان، به تأسی از بند  پنجم مادة هشتم قانون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی؛
  2.  تحقیق و مطالعة قوانین به منظور ارائه پیشنهاد تعدیل، ایزاد، رفع نواقص به مراجع با صلاحیت به منظور انکشاف و اصلاح قوانین در مطابقت به احکام قانون اساسی؛
  3.  انکشاف امور قانونگذاری؛
  4.  طرح تسوید قوانین پیش بینی شده در قانونون اساسی با همکاری مراجع ذیربط؛
  5.  مطالعه و بررسی دقیق مواد قانون اساسی؛
  6.  ارائه معلومات به مردم از نتایج اجراآت و جلب حمایت آنها برای حمایت از موقف و پالیسی های دولت بر اساسی انکشاف قوانین بخشهای مربوطه در مطابقت با قانون اساسی از طریق منابع دست داشته.

اهداف برآورده شده ی وظیفوی مطابق به خطوط کاری

1-  شناسایی قوانین پیش بینی شده در قانون اساسی؛

2 -  شناسایی قوانین جدید که رعایت و تطبیق احکام قانون اساسی آن را ایجاب می کند؛

3- مطالعه و تحقیق (قانون انتخابات، قانون کارکنان خدمات ملکی، قانون تشکیل و صلاحیت سارنوالی، قانون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، قانون اجراآت جزایی  و قانون مبارزه با فساد اداری)  و ارائه نظریات اصلاحی به منظور انکشاف و اصلاح امور قانون گذاری؛

4-  ارائه هشت عنوان طرح برای وضع و تدوین قوانینکه در قانون اساسی پیش بینی شده است.