فعالیت ها ودستآورد ها

انواع فعالیت های اجرا شده

الف)  در بخش (انکشاف قوانین)

از آنجائیکه یکی از وظایف مهم و اساسی این دیپارتمنت فعالیت در راستای انکشاف قوانین می باشد، برای تحقق این هدف، طرحهای استدلالی  و استنادی ذیل، به منظور انکشاف امور قانونگذاری از طریق این دیپارتمنت ارائه شده است:

 1.  ارائه طرح در رابطه به احیای مجدد قانون مکلفیت عسکری؛
 2.   ارائه طرح به منظور وضع و تدوین قانون حمایت از حقوق اتباع در خارج از کشور؛
 3.   ارائه طرح به منظور وضع و تدوین قانون تشکیلات اساسی دولت؛‌
 4.   ارائه طرح به منظور وضع و تدوین قانون صلاحیت ادارات محلی؛
 5. ارائه طرح در رابطه به بازنگری قانون انتخابات؛
 6.   ارائه طرح در رابطه به مصئونیت شغلی مامورین؛
 7.  ارائه طرح در رابطه به قانون مبارزه با جرایم الکترونیکی؛
 8. ارائه طرح در رابطه به قانون استفاده از بیرق ونشان ملی.

ب) در بخش ( تحقیق قوانین)

 1. مطالعة دقیق قانون اساسی به منظور شناسایی قوانین پیش بینی شده در قانون اساسی؛
 2.  تحقیق و اظهار نظر در رابطه به قانون کمیسیون مبارزه با فساد اداری؛
 3.   تحقیق و اظهار نظر در رابطه به قانون اجراآت جزایی موقت؛
 4.   تحقیق و اظهار نظر در رابطه به فرامین تقنینی؛
 5.  تحقیق در رابطه به طرح پیشنهادی برای رسمی شدن نهادهای انتخابی مردمی در قریه ها و ولسوالیها.

 

دستاوردها ونتایج حاصل شده از اجراآت

 • فراهم آوری زمینه های وضع وتدوین قوانین به منظورتطبیق هرچه بهتر قانون اساسی؛
 • تحریک انگیزه های قانونگذاری مراجع قانون گذار درامر تسوید و تصویب قوانین؛
 •   شناسایی قوانین مورد نیازدرروشنایی قانون اساسی.