معرفی دیپارتمنت

معرفی دیپارتمنت

 

دیپارتمنت تحقیق و انکشاف قوانین مطابق حکم فقرة پنج مادة هشتم قانون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی ایجاد شده و در تشکیل خود دارای رئیس، دو نفر متخصص و یک نفر مدیر اجرائیه است.

این دیپارتمنت که فعالیت ها ی آن بر مبنای تطبیق هر چه بهتر قانون اساسی استوار است، اهداف کاری خویش را بیشتر بر محور ارائه طرحهای مشخص به منظور تدوین قوانینیکه در قانون اساسی پیش بینی شده، متمرکز می سازد؛ زیرا زمانی می توان از تطبیق دقیق قانون اساسی نظارت و حمایت کرد که تمامی قوانینینکه در قانون اساسی پیش بینی شده است وضع و نافذ شده باشد. از همین لحاظ دیپارتمنت تحقیق و انکشاف قوانین در این راستا فعالیت های خویش را با جدیت دنبال کرده، تلاش می ورزد تا در راستای انکشاف امور قانونگذاری از طریق ارگانهای ذیربط گامهای ارزنده ای را بر دارد.

 

و ظایف و خطوط کاری دیپارتمنت تحقیق و انکشاف قوانین

به منظور تنظیم امور مربوط به وظایف و شیوة  فعالیت دیپارتمنت تحقیق و انکشاف قوانین، تأمین سریع، منظم و اصولی روابط کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی با ادارات و نهادهای مماثل و ذیربط دیگر و هم چنین به منظور تنظیم امور اداری، حفظ و انسجام اسناد، اجرای به موقع پلانها، تهیة گزارش ها و اقدام مناسب در مسایل مورد نظر، خطوط کاری ذیل برای این بخش قابل طرح و تطبیق دانسته شده است:

 1. تحقیق و تثبیت انکشاف قوانین به منظور انکشاف امور قانونگذاری در مطابقت با قانون اساسی افغانستان، به تأسی از بند  پنجم مادة هشتم قانون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی؛
 2.  تحقیق و مطالعة قوانین به منظور ارائه پیشنهاد تعدیل، ایزاد، رفع نواقص به مراجع با صلاحیت به منظور انکشاف و اصلاح قوانین در مطابقت به احکام قانون اساسی؛
 3.  انکشاف امور قانونگذاری؛
 4.  طرح تسوید قوانین پیش بینی شده در قانونون اساسی با همکاری مراجع ذیربط؛
 5.  مطالعه و بررسی دقیق مواد قانون اساسی؛
 6.  ارائه معلومات به مردم از نتایج اجراآت و جلب حمایت آنها برای حمایت از موقف و پالیسی های دولت بر اساسی انکشاف قوانین بخشهای مربوطه در مطابقت با قانون اساسی از طریق منابع دست داشته.

اهداف برآورده شده ی وظیفوی مطابق به خطوط کاری

1-  شناسایی قوانین پیش بینی شده در قانون اساسی؛

2 -  شناسایی قوانین جدید که رعایت و تطبیق احکام قانون اساسی آن را ایجاب می کند؛

3- مطالعه و تحقیق (قانون انتخابات، قانون کارکنان خدمات ملکی، قانون تشکیل و صلاحیت سارنوالی، قانون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، قانون اجراآت جزایی  و قانون مبارزه با فساد اداری)  و ارائه نظریات اصلاحی به منظور انکشاف و اصلاح امور قانون گذاری؛

4-  ارائه هشت عنوان طرح برای وضع و تدوین قوانینکه در قانون اساسی پیش بینی شده است.

 

انواع فعالیت های اجرا شده

الف)  در بخش (انکشاف قوانین)

از آنجائیکه یکی از وظایف مهم و اساسی این دیپارتمنت فعالیت در راستای انکشاف قوانین می باشد، برای تحقق این هدف، طرحهای استدلالی  و استنادی ذیل، به منظور انکشاف امور قانونگذاری از طریق این دیپارتمنت ارائه شده است:

 1.  ارائه طرح در رابطه به احیای مجدد قانون مکلفیت عسکری؛
 2.   ارائه طرح به منظور وضع و تدوین قانون حمایت از حقوق اتباع در خارج از کشور؛
 3.   ارائه طرح به منظور وضع و تدوین قانون تشکیلات اساسی دولت؛‌
 4.   ارائه طرح به منظور وضع و تدوین قانون صلاحیت ادارات محلی؛
 5. ارائه طرح در رابطه به بازنگری قانون انتخابات؛
 6.   ارائه طرح در رابطه به مصئونیت شغلی مامورین؛
 7.  ارائه طرح در رابطه به قانون مبارزه با جرایم الکترونیکی؛
 8. ارائه طرح در رابطه به قانون استفاده از بیرق ونشان ملی.

 

ب) در بخش ( تحقیق قوانین)

 1. مطالعة دقیق قانون اساسی به منظور شناسایی قوانین پیش بینی شده در قانون اساسی؛
 2.  تحقیق و اظهار نظر در رابطه به قانون کمیسیون مبارزه با فساد اداری؛
 3.   تحقیق و اظهار نظر در رابطه به قانون اجراآت جزایی موقت؛
 4.   تحقیق و اظهار نظر در رابطه به فرامین تقنینی؛
 5.  تحقیق در رابطه به طرح پیشنهادی برای رسمی شدن نهادهای انتخابی مردمی در قریه ها و ولسوالیها.

دستاوردها ونتایج حاصل شده از اجراآت

 • فراهم آوری زمینه های وضع وتدوین قوانین به منظورتطبیق هرچه بهتر قانون اساسی؛
 • تحریک انگیزه های قانونگذاری مراجع قانون گذار درامر تسوید و تصویب قوانین؛
 •   شناسایی قوانین مورد نیازدرروشنایی قانون اساسی.