فعالیت ها ودستآورد ها

فعالیت های انجام شده:

 طوریکه قبلآ تذکر به عمل آمد دیپارتمنت امور نظارت از تطبیق قانون اساسی در مؤسسات و سازمانهای غیر دولتی در ماه حوت سال 1390 به فعالیت آغاز نموده ودر طی مدت ده ماده گذشته  فعالیت های ذیل را انجام داده است:

 1. طرح، تهیه و ترتیب پلان کاری سال 1391، پلان های ربع وار وتطبیق آنها.
 2.  مطالبه و دریافت فهرست مؤسسات صحی خصوصی ، قانون صحت عامه و مقرره مراکز صحی خصوصی از وزارت محترم صحت عامه .
 3. مطالبه و دریافت فهرست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی، قانون تحصیلات عالی و مقرره  فعالیت مؤسسات تحصیلی خصوصی، از وزارت محترم  تحصیلات عالی .
 4. مطالبه و دریافت لست مکاتب ، مراکز تعلیمی، دارالمعلمین ها و انستیتوت های خصوصی، مدارس دینی ودارالعلوم های خصوصی راجستر شده در وزارت محترم  معارف، قانون معارف و مقرره  مؤسسات تعلیمی خصوصی و اساسنامه عمومی چگونگی فعالیت  آنها در کشور .
 5. دریافت فهرست مؤسسات غیر دولتی  داخلی و خارجی  NGOs) ) و قانون انجوها، از وزرات محترم اقتصاد .
 6. مطالبه، دریافت و انتقال کلکسیون های قوانین، مقررات و فرامین موجود، از وزارت عدلیه و توزیع آن به دیپارتمنت های شش گانه کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی .
 7. مطالعه وتحلیل قانون اساسی، قانون  اختصاصی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، سالنامه  کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی،  قانون کارکنان خدمات ملکی، قانون کار، قاموس اصطلاحات حقوقی.
 8. طرح و ترتیب مسوده برنامه های پنج ساله دیپارتمنت نظارت از تطبیق قانون اساسی در مؤسسات و سازمانهای غیر دولتی.
 9. آغاز و تکمیل نمودن قسمتی از کار دیتابیس معلوماتی تنظیم اسناد جمع آوری شده از مؤسسات و سازمانهای غیر دولتی.
 10.  مطالعه، تحلیل و ارزیابی قوانین، مقرره ها و اساسنامه های ایجاد و تنظیم فعالیت مؤسسات و سازمانهای غیر دولتی راجستر شده در وزارت های محترم تحصیلات عالی، معارف و صحت عامه، اقتصاد، عدلیه واطلاعات وفرهنگ در مطابقت به تطبیق و رعایت احکام قانون اساسی.
 11. طرح و ترتیب طرزالعمل های نظارتی از مؤسسات تعلیمی، تحصیلی، صحی، نشراتی و سایر مؤسسات و سازمانهای غیردولتی.
 12. حصول معلومات مقدماتی ازسکتور های خصوصی ثبت وراجستر شده دروزارت های محترم تحصیلات عالی، معارف،  صحت عامه، اقتصاد، عدلیه واطلاعات وفرهنگ.
 13. دعوت وتدویر نشست همکاری وهمآهنگی با رؤسای بخش سکتور خصوصی وزارت های محترم تحصیلات عالی، معارف، صحت عامه، عدلیه، اقتصاد واطلاعات وفرهنگ در مقر کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی جهت گفتگو و بحث پیرامون موضوعات مربوط به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی، مؤسسات تعلیمی خصوصی، مؤسسات صحی خصوصی، رسانه های همگانی خصوصی ونهاد های وسازمانهای اجتماعی.
 14. تأمین ارتباط کاری وهمکاری دوامدار با مسئولین سکتور خصوصی وزارت های محترم، معارف، تحصیلات عالی، صحت عامه، عدلیه، اقتصاد واطلاعات وفرهنگ ومسئولین سازمانها ومؤسسات غیر دولتی.
 15. اشتراک در جلسه مشترک میان رهبری کمیسیون و مسئولین ادارات و وزارت های مربوطه  در رابطه به رعایت تأمین حقوق اساسی متهمین، محبوسین و تعیین سرنوشت شان به منظور جلوگیری از نقض قانون اساسی در مقر کمیسیون و تهیه گزارش از این نشست.

16- اشتراک در جلسه کاری با رئیس بخش حقوقی اتاق های تجارت و صنایع  و نماینده با صلاحیت اتاق های تجارت و صنایع در رابطه به ارزیابی تفاهم نامه فی مابین کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و اتاق های تجارت و صنایع.

17- انجام نظارت عملی از زندان پلچرخی درمشارکت با دیپارتمنت نظارت بر تطبیق قانون اساسی از اجراآت وزارت خانه ها و ادارات دولتی بتاریخ 26/4/1391؛ بمنظور دریافت موارد نقض قانون اساسی.

18- انجام نظارت عملی از توقیف خانه ولایت کابل، زندان اناثیه کابل و مرکز اصلاح و تربیه مجدد اطفال همراه با هیئت رهبری کمیسیون به تاریخ 1/6/1391؛ در رابطه به دریافت موارد نقض قانون اساسی و حقوق اساسی اتباع.

19- اشتراک در نظارت عملی از ادارات ملکی، پوهنتون البیرونی، زندان مردانه و زندان اناثیه ولایت کاپیسا همراه با هیئت رهبری کمیسیون به تاریخ 22/6/1391.

20- دعوت و انجام ملاقات کاری در رابطه به ( بحث مشورتی پیرامون شیوه های نظارت از چگونگی رعایت احکام قانون اساسی در مؤسسات تعلیمی خصوصی ) با مشاور وزارت معارف در بخش مکاتب خصوصی، آمر مکاتب خصوصی وزارت معارف و رئیس اتحادیه مکاتب خصوصی به تاریخ 25 میزان 1391؛ در مقر کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی.

21- تدویرنشست در رابطه به ( بحث مشورتی پیرامون همکاری و هماهنگی رسانه های همگانی خصوصی در مورد تطبیق ورعایت احکام قانون اساسی)  با مسئولین رسانه های همگانی خصوصی و تلویزیون ملی با اشتراک محترم پوهاند گلرحمن قاضی رئیس کمیسیون، محترم پوهندوی عبدالقادر عدالتخواه معاون کمیسیون، محترم داکتر محمد امین احمدی منشی کمیسیون، محترم پوهنمل عبدالمنیر دانش عضو کمیسیون، محترمه پوهنوال محبوبه حقوقمل عضو کمیسیون، محترم دین محمد مبارز راشدی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ، روسای دیپارتمنت ها، مشاور مقام کمیسیون، متخصصین و تعداد از رسانه های همگانی خصوصی و تلویزیون ملی به تاریخ اول قوس 1391 در تالار رسانه های حکومت.

22- تدویرنشست مشورتی در رابطه به ( چگونگی تطبیق و رعایت احکام قانون اساسی در مؤسسات تعلیمی خصوصی ) با اشتراک محترم پوهاند گلرحمن قاضی رئیس کمیسیون، محترم پوهندوی عبدالقادر عدالتخواه معاون کمیسیون، محترم داکتر محمد امین احمدی منشی کمیسیون، محترم پوهنمل عبدالمنیر دانش عضو کمیسیون، محترمه پوهنوال محبوبه حقوقمل عضو کمیسیون، محترم نصرالله کویر مشاور وزارت معارف، محترم بسم الله یاسینی آمر مکاتب خصوصی وزارت معارف، محترم محمد نسیم بره کی مدیرعمومی تنظیم مکاتب خصوصی شهر کابل، محترم محمد داود بابر رئیس اتحادیه مکاتب خصوصی، مسئولین انستیتوت های خصوصی، مسئولین دارالمعلمین های خصوصی، مسئولین مدارس دینی خصوصی، مسئولین مکاتب خصوصی شهر کابل، روسای دیپارتمنت های مسلکی کمیسیون، متخصصین و مشاور مقام کمیسیون به تاریخ 15/9/1391 در تالار رسانه های حکومت.

23 ترتیب وتنظیم (30) پیام بزبان های دری وپشتو از مواد قانون اساسی وارسال آن به شرکت های مخابراتی خصوصی غرض رسانیدن به آگاهی عامه .

  24 - شرکت فعال در دروس آموزش تحلیل حقوق اساسی ومواد قانون اساسی جهت ارتقای ظرفیت مسلکی کارمندان دیپارتمنت.

     25- تأمین ارتباط، همکاری وهمآهنگی با دیپارتمنت های شش گانه وتمام شعبات مربوط کمیسیون.

      26- اجرای مؤثر وبموقع هدایات مقامات کمیسیون.

 

  دست آورد ها:

 1. پلانیزه ساختن فعالیت های دیپارتمنت.
 2. طرح و ترتیب مسوده پلان استراتیژیک 5 ساله دیپارتمنت.
 3. جمع آوری و تنظیم قوانین و مقرره های مربوط ولست های (8092) مؤسسات و سازمان های غیر دولتی (خصوصی)
 4. مطالعه و تحلیل قوانین و مقرره های مؤسسات و سازمانهای خصوصی مرتبط با وزرات های معارف، تحصیلات عالی، اقتصاد، اطلاعات وفرهنگ، صحت عامه وعدلیه در مطابقت با احکام قانون اساسی.  
 5. جلب همکاری و هماهنگی مسئولین دولتی، بخش های کار با مؤسسات و سازمانهای خصوصی وزارت های معارف، تحصیلات عالی ، اقتصاد ، اطلاعات وفرهنگ، صحت عامه وعدلیه به منظور کمک در تطبیق پروسه نظارت از رعایت و تطبیق قانون اساسی در نهاد های خصوصی.
 6. ارتقای ظرفیت مسلکی از طریق مطالعه وتحلیل قانون اساسی، قانون  اختصاصی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، سالنامه  کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی،  قانون کارکنان خدمات ملکی، قانون کار، قاموس اصطلاحات حقوقی وشرکت در دوره آموزشی، آموزش تحلیلی حقوق اساسی و مواد قانون اساسی تدویر یافته، در کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی.
 7. مطالعه تحلیل و ارزیابی مواد مبانی و مرتبط با مؤسسات و سازمانهای غیردولتی در قانون اساسی و دسته بندی آنها در دوسیه های مربوط .
 8. تکمیل بخشی از دیتابیس معلوماتی اسناد دیپارتمنت نظارت از تطبیق قانون اساسی در مؤسسات و سازمانهای غیر دولتی.
 9. مطالبه ودریافت کلکسیون قوانین، فرامین و مقررات از وزارت محترم عدلیه وتوزیع آن به دیپارتمنت های شش گانه.

 

 1. تنظیم وفهرست بندی مجموع قوانین  کشور بمنظور دسترسی آسان به آنها در زمان ضرورت .

 

 1. ایجاد فضای همکاری با تمام کارمندان دیپارتمنت ها و شعبات کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی. 

 

 1. ایجاد شورای بررسی و حل مشکلات مؤسسات تعلیمی خصوصی با عضویت نماینده های از کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، وزارت معارف، انستیتیوت های خصوصی، دارالمعلمین های خصوصی، مدارس دینی خصوصی و مکاتب خصوصی.
 2. اجرای مؤثر و بموقع هدایات مقامات کمیسیون.
 3. طرح وترتیب مسوده تعدیل مقرره مؤسسات تعلیمی خصوصی بمنظور تصویب آن.