معرفی دیپارتمنت

دیپارتمنت امور نظارت ازتطبیق قانون اساسی درمؤسسات وسازمانهای غیردولتی

معرفی، وظایف، فعالیت های کاری ودست آوردها

 

   معرفی:

   دیپارتمنت امور نظارت ازتطبیق قانون اساسی درمؤسسات وسازمانهای غیر دولتی براساس فقره دوم ماده هشتم قانون اختصاصی کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی و متکی به بند ششم ماده دوازدهم اصول وظایف داخلی کمیسیون، طی مصوبه شماره (4) مؤرخ 17/5/1389 ایجاد گردید.  

   این دیپارتمنت بعد از استخدام رئیس ودو تن متخصص، به حیث آخرین دیپارتمنت کمیسیون درماه حوت سال (1390) به فعالیت آغاز نموده و چنانچه از عنوان آن پیداست وظایف اساسی آن نظارت از تطبیق احکام قانون اساسی در مؤسسات و سازمانهای غیردولتی میباشد.

هدف وظیفه: پلان گذاری، اداره وسازماندهی پروسه های کاری نظارت ازتطبیق قانون اساسی بر مؤسسات وسازمانهای غیردولتی بر اساس احکام قانون اساسی کشور.

مکلفیت های وظیفوی برطبق لایحه وظایف:

  1. اداره ورهبری مراحل امور نظارت بر مؤسسات وسازمانهای غیردولتی  از تطبیق قانون اساسی.
  2. طرح پلانهای سالانه ومیان مدت در مطابقت با پلانهای کمیسیون وپالیسی های دولت وهمچنان مدیریت  تطبیق آن از طریق منابع ومراجع ذیربط.
  3. تسجیل وظایف  ازنظر کمیت وکیفیت مؤسسات غیر دولتی  درقوانین بخش مربوط وچگونگی تطبیق آن جهت رعایت احکام قانون اساسی.
  4. نظارت برچگونگی تأمین حقوق اساسی اتباع کشورجهت حمایت حقوق آنها، از سازمانها ومؤسسات غیر دولتی براساس احکام قانون اساسی وقانون اختصاصی کمیسیون.
  5. نظارت بر رعایت احکام قانون اساسی در نظم ونسق سیستم اداره کشور در مؤسسات وسازمانهای  غیر دولتی بمنظور تطبیق درست مواد قانون اساسی وقوانین نافذه کشور.
  6. حصول معلومات از چگونگی لوایح ومقررات، چگونگی ایجاد وطرز فعالیت مؤسسات غیر دولتی جهت کسب اطمینان ونظارت بهتر درتطبیق قانون اساسی.
  7. چگونگی تحلیل وانکشاف پالیسی واهداف سازمانها ومؤسسات غیر دولتی ومطابقت آنها با احکام قانون اساسی.
  8. تحلیل راپورهای اخذ شده از کارکنان تحت اثرومنابع ذیربط وارایه راپور بموقع به عضو مربوط کمیسیون.
  9. مدیریت کارمندان تحت اثرجهت حصول اطمینان از استخدام، تشویق، رشد وآموزش آنها.
  10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین، مقررات واهداف کمیسیون به این دیپارتمنت سپرده میشود.