بیوگرافی رئيس

زندگی نامه محمد فاروق "فاکر" رئیس دیپارتمنت امور نظارت بر اجراآت وزارت ها و ادارات دولتی

 

محمد فاروق فاکر فرزند شیخ میر در سال 1351 هجری شمسی در قریه پراچی ولسوالی پغمان ولایت کابل چشم به جهان گشود، وی تحصیلات ابتدایی خود را در زاد گاه خود و ولایت کابل گذراند، بعد از تجاوز قشون سرخ روس به افغانستان، وی مطابق امر الله، به کشور پاکستان مهاجر و تحصیلات ثانوی خود را در دیار هجرت سپری نمود درآنجا بر علاوه تحصیل، در علوم دینی دروس خصوصی را در خصوص فلسفه اسلامی،عقاید، فقه اسلامی و زبان عربی فرا گرفت، در سرطان سال 1385 از پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل  فارغ  گردید،وی به زبان های رسمی و  زبان عربی تکلم و با زبان انگلیسی آشنائی دارد.

 سابقه و تجربه کاری:

 • معاون شورای اخوت اسلامی؛
 • عضو شورای اجرایئه تنظیم دانشجویان مسلمان؛
 • معاون کمیسیون تنظیم و تربیت؛
 • مدیر عمومی اداری ریاست دعوت و ارشاد صدارت عظمی؛
 • آمر دعوت و ارشاد صدارت عظمی؛
 • استاد لیسه تربیه اسلامی؛
 • معاون تعلیم و تربیه قول اردوی مرکزی؛
 • مدیر عمومی ریاست اداری وزارت معارف؛
 • آمر مکتب مشعل بیات سره میاشت؛
 • کارشناس حقوقی وزارت احیا و انکشاف دهات؛
 • کارشناس ارشد حقوقی وزارت احیا و انکشاف دهات؛
 • رئیس دیپارتمنت امور نظارت بر اجراآت وزارت ها وادارات دولتی.

ورکشاپ ها وفرا گیر دروس داخل خدمت:

 • کورس آموزش زبان انگلیسسی در انستیتوت دیپلوماسی وزارت امور خارجه؛
 • ورکشاپ اداره و منجمنت پو هنتون نبراسکا؛
 •   آموزش وکالت دفاع در مرکز ملی آموزش حقوقی واقع  پوهنتون کابل؛
 •  ورکشاپ مدیریت، رهبری، تمرکز زدائی، خصوصی سازی، فایلنگ سیستم، تایم منجمنت در انستیتوت انکشاف دهات؛
 • ورکشاپ رهبری در انستیتوت خدمات ملکی؛
 •  ورکشاپ برنامه ریزی در انستیتوت خدمات ملکی؛

policy development workshop؛

-   ورکشاپ ارزیابی خدمات ملکی؛

 •  ورکشاپ رهبری ارشد در انستیتوت خدمات ملکی؛
 • سیمینار آگاهی از قانون اساسی زیر عنوان اصل تفکیک قوا؛
 • برنامه آموزشی داخل خدمت برای کادر علمی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی.