معرفی دیپارتمنت

اجراآت کاری دیپارتمنت امورنظارت براجراآت وزارت ها و ادارات دولتی

از تاریخ 21/8/1390 الی 29/9/1391 بطور مختصر:

دیپارتمنت امورنظارت براجراآت وزارتها و ادارات دولتی بتاریخ21/8/1390 به کار وفعالیت آغاز نموده، درتشکیل دیپارتمنت (5) نفرکارمند، عبارت از رئیس، سه نفر کارشناس و یک نفر مدیر اجرائیه مشغول اجرای وظیفه اند،  فعالیت های ذیل از تاریخ 21/8/1390 الی29/9/1391 انجام گردیده:

 • فعال نمودن دفتر کار دیپارتمنت امور نظارت بر اجراآت وزارت ها و ادارات دولتی؛
 •  بررسی شکایت افسران وزارت دفاع ملی مبنی بر تبعیض در اجرای حقوق تقاعد افسران، برید ملان وساتنمنان جهادی وغیر جهادی وزرات دفاع ملی و ارائه گزارش تحلیلی به مقام محترم کمیسیون؛ تصویب کمیسیون و ارسال مکتوب به وزارت دفاع ملی در خصوص موضوع؛
 • ارسال  متحد المالها به منظور ارسال اسناد تقنینی وزارت ها و ادارات دولتی، در مرکز و ادارات محلی؛
 •  مطالعه مقرره تشکیل، وظایف و صلاحیت ها  وزارت محترم فواید عامه و مطابقت دادن آن با احکام قانون اساسی و ارائه گزارش آن به عضو محترم کمیسیون؛
 •  ارائه 22 مورد ابراز نظر اصلاحی در جریان کار و اجرای عمل و تقدیم آن به مقام محترم رهبری کمیسیون؛
 •  تدویر جلسه با رئیس و آمر پالیسی وتقنین  اصلاحات اداری بمنظور تقویت اصلاحات اداری و قانون خدمات ملکی در خصوص تقرر و انفکاک مامورین وکارکنان خدمات عامه؛
 • ابراز نظر در مورد راه حل محوری پایان دادن به اعتصاب غذای خانم بارکزی؛
 • شناسای بعض موارد نقض احکام قانون اساسی توسط سه قوای دولت؛
 • شناسای  نه مورد مشکلات توأم با ارائه راه حل آن به مقام محترم کمیسیون؛
 • ترتیب مسوده طرح نظارت از اجراآت وزارت ها و ادارت دولتی به منظور رعایت ماده پنجاهم قانون اساسی در مورد  مصئونیت شغلی کارکنان خدمات ملکی در تقرر، ارزیابی و انفکاک؛
 • ترتیب مسوده طرح دیدگاه، ماموریت و اهداف دیپارتمنت امور نظارت بر اجراآت وزارت ها وادارات دولتی در استراتیژی پنج ساله کمیسیون؛
 •  ترتیب اولویت های کاری دیپارتمنت نظارت بر اجراآت وزارت ها وادارت دولتی مطابق به هدایت بند اول و سوم مصوبه شماره 26جلسه عادی مورخ 18/10/1390 کمیسیون؛
 •  ترتیب مسوده دیپارتمنت امور نظارت بر اجراآت وزارت ها و ادارات دولتی؛
 •  ترتیب مسوده پالیسی دیپارتمنت امور نظارت بر اجراآت وزارت ها وادارات دولتی؛
 • ترتیب مسوده طرزالعمل جلسات دیپارتمنت های شش گانه؛
 •  ترتیب پلان، ترتیب استراتیژی  کمیسیون  مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی؛
 • شناساسی 15 مورد چالش  که سد راه تطبیق استراتیِژی کمیسیون مستقل  نظارت بر تطبیق قانون اساسی در آینده میباشد؛
 •  توحید طرح دیپارتمنت ها و دیپارتمنت امور نظارت  برای وزارت ها و ادارات دولتی طی ماه اخیر سال 1390و سال 1391؛
 •   اشتراک در جلسه های رهبری محترم کمیسیون و ترتیب گزارش نتیجه جلسه و ارائه آن به مقام محترم کمیسیون؛

 

 • در خصوص تدابیر برای تجلیل از تصویب قانون اساسی در سال 1390:
 •  تهیه مواد بروشور، ترتیب و دیزاین بروشور و ارئه آن بعداز تائید مقام محترم رهبری به آمریت اطلاعات و نشرات برای چاپ؛
 •  ترتیب دوسیه رسمی و کتابچه رسمی کمیسیون؛
 •  ترتیب اجندای مورد بحث در رسانه های تصویری وصوتی از طرف اعضای محترم کمیسیون وروسای دیپاتمنت ها؛
 • تنظیم برنامه اشتراک اعضای محترم کمیسیون و روسای دیپارتمنت ها در برنامه های شبکه های  تلویزیونهای خصوصی؛
 •  ترتیب آجندا  تدویر جلسات وزارت ها و ادارات دولتی  به منظورگرامیداشت ازسالگرد تصویب قانون اساسی؛
 • ترتیب برنامه نصب 9950 برک استیکر  توسط محصلین پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و شاروالی کابل در سطح ولایت کابل؛
 •  ترتیب برنامه توزیع ( قانون اساسی، سالنامه، کتابچه یاداشت رسمی و بروشوربه وزارت ها وادارات دولتی مرکز؛
 •   ارائه گزارش توزیع  (1100) جلد سالنامه (3500) برگ بروشور (10500) جلد قانون اساسی برای وزارت و ادارات دولتی  به افتخار تجلیل ازهفته ملی تصویب قانون اساسی مطابق حکم مقام محترم رهبری کمیسیون؛
 • جمع آوری اسناد تقنینی وزارت محترم فواید عامه، صحت عامه، زراعت آبیاری و مالداری و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی؛
 • مطالعه اسناد تقنینی وزارت محترم فواید عامه و در یافت موارد نقض قانون آن وزارت و تناقضات مقرره آن  با قانون اساسی؛
 • ترتیب فورم های ارزیابی وضعیت وزارت ها و ادارات تحت پلان؛
 • تامین ارتباط کاری به منظور رعایت و تطبیق احکام قانون اساسی با مشاوریت های حقوقی، ریاست  های منابع بشری و اتحادیه های کارکنان خدمات ملکی،  وزارت ها و ادارات دولتی؛
 • ارسال متحد المال ها به وزارت ها، ادارات مستقل دولتی مرکز و ولایات کشور به منظور رعایت و  تطبیق احکام قانون اساسی؛
 • ارسال متحد المال ها به قوای سه گانه دولت به منظور رعایت و تطبیق ماده اول و دوم قانون اساسی درتحریر ودیزاین مکاتیب رسمی؛
 • در سال 1391:
 • تدویر جلسه با محترم عبدالاله "صدیقی" رئیس تقنین و پالیسی  و محترم محمد عیسی " رحیمی" آمر پالیسی و تقنین کمیسیون محترم اصلاحات اداری مبنی بر قانون خدمات ملکی درخصوص  مصونیت شغلی کارکنان خدمات ملکی در تقرر و انفکاک آنها؛
 •  ترتیب فورمه های ارزیابی بررسی وضعیت موجود و برنامه ارتقای ظرفیت وزارت صحت عامه و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی مطابق به هدایت ماده سوم طرزالعمل بررسی اجراآت وزارتها، ادارات، موسسات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی؛
 • گسیل نمودن هفت متحدالمال به وزارت ها،  ولایات و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بمنظور همکاری با هیئت نظارتی دیپارتمنت، ارسال اسناد تقنینی وزارت خارجه، وزارت فواید عامه، وزارت صحت عامه، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ولایت های لغمان و ننگرهار؛
 • ترتیب جلسه درمقردارالانشاء کمیسیون با نمایندگان،  مشاورین و روسای، وزارت امورزنان، انکشاف دهات،  صحت عامه،  اقتصاد،  مخابرات،، وزارت دولت،  احصائیه مرکزی، کمیسیون حقوق بشر، اداره ملی حفاظت محیط زیست، اداره کنترول و تفتیش، اداره ملی نورم استندرد، کمیته ملی المپیک، اداره ضدحوادث، کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی؛
 •  نظارت سریع از تمامی وزارت ها وادارات دولتی به منظوردر یافت موارد نقض احکام قانون اساسی؛
 • نظارت از ولایت پروان محبس آن ولا، ولایت کابل، نظارت خانه وتوقیف خانه آن ولایت؛
 • نظارت از زندان پلچرخی، زندان بگرام  و تو قیف گاه نظامی اردوی ملی به منظور رعایت احکام قانون  اساسی،  با  هیئت محترم رهبری  کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی، و  نماینده گان محترم وزارت داخله،  وزارت دفاع،  ریاست عمومی امنیت ملی،  لوی څارنوالی، بازدید ازوضع مظنونین، متهمین و محبوسین در آن مراجع، که درمورد  وضع زندگی آنها به افراد مسئول ازطرف رئیس کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی  هدایات لازم سپرده شد؛
 • اشتراک در محفل رهای 79 نفر زندانی توقیف گاه نظامی اردوی ملی واقع پل چرخی؛
 • نظارت از محبس پل چرخی به منظور نظارت از وضعیت معیشتی، طی مراحل دوسیه های نسبتی و  بر خورد مسئولین محبس جهت رعایت حقوق اساس محبوسین و نظارت از رعایت و تطبیق احکام قانون اساسی؛
 • ترتیب و همآهنگ نمودن جلسات رهبری کمیسیون با وزارت های" دفاع ملی، امور داخله، امنیت ملی، اداره لوی څارنوالی، انکشاف دهات، تحصیلات عالی، کار و امور اجتماعی، معارف، سره میاشت،  کمیسیون مستقل  اصلاحات اداری و خدمات ملکی،  کمیسیون حقوق بشر، شاروالی کابل ، ریاست محابس و توقیف خانه ها، مسئولین محبس مرکزی پل چرخی، توقیف گاه نظامی اردوی ملی، محبس پروان و نظارت خانه و توقیف خانه ولایت کابل به منظور تعین سرنوشت جوانان در سطح کشور، تعین سرنوشت  مظنونین، متهمین و محبوسین در توقیف گاه ها و محابس کشور، ارائه خدمات شهری بهتربرای اتباع کشور، حاکمیت قانون اساسی و رعایت و تطبیق احکام آن؛
 • نظارت از ولسوالی های کلکان و میر بچه کوت همراه با رهبری محترم کمیسیون  به منظور رعایت و تطبیق احکام قانون اساسی زمینه سازی برای حاکمیت قانون؛
 • نظارت از ولایت کاپیسا، محبس آن ولایت همراه با رهبری محترم کمیسیون به منظور نظارت از رعایت و احکام قانون اساسی در ادارات دولتی آن ولایت و محبس آن ولا،
 • بررسی دوسیه های محبوسین بی سرنوشت در محبس مرکزی پل چرخی؛
 • اجرای کارهای مسلکی و تخصصی مطابق به پلان وهدایات مقام محترم کمیسیون؛
 • اشتراک در جلسات ریاست دارالانشاء و جلسات ترتیبُ استراتیِژی کمیسیون؛
 • اشتراک در کورس داخل خدمت کمیسیون به منظور ارتقای ظرفیت مسلکی منسوبین دیپارتمنت؛
 • ابراز نظر در مورد طرح  قانون مبارزه علیه فساد اداری در روشنائی قانون اساسی با همکاری سایر دیپارتمنت ها؛
 • ابراز نظر در مورد طرح قانون اجراآت جزائی موقت و مطابقت آن با قانون اساسی با همکاری سایر دیپارتمنت ها؛
 • بررسی وضعیت نظارت خانه ها، توقیف خانه ها ی وزارت امور داخله، ریاست امنیت ملی،څارنوالی مبارزه علیه مواد مخدر و زندان مرکزی پل چرخی مطابق هدایت رهبری کمیسیون و مطابق به مکتوب شماره 4825 مورخ 3/7/1391اداره حراست از قانون و امور قضائی اداره امور به اساس هدایت جلالتماب رئیس جمهور؛
 • استناد سازی از وضعیت مظنونین، متهمین و محبوسین، نظارت خانه ها، توقیف خانه ها ی وزارت امور داخله، ریاست امنیت ملی،څارنوالی مبارزه علیه مواد مخدر و زندان مرکزی پل چرخی و بررسی مشکلات آن مراکز؛
 • ترتیب گزارش ها از وضعیت نظارت خانه ها، توقیف خانه ها و محبس پل چرخی  بطور جداگانه و توحید آن جهت ارائه  به جلالتماب رئیس جمهور؛
 • تدویر، تنظیم  و اشتراک در جلسه رهبری  محترم کمیسیون با مسئولین با صلاحیت وزارت ها و ادارات دولتی، جلسات اداری ریاست دارالانشاء و تدویر جلسات همآهنگی با ریاست های منابع بشری و ریاست های حقوق وزارت ها و ادارات دولتی؛ قضاء، شورای ملی و څارنوالی مبنی بر رعایت وتطبیق قانون اساسی در ربع اول  که جمعاْ به هفتادو هشت جلسه بالغ میشود؛
 • شناسای موارد نقض احکام قانون اساسی و ارائه آن به مقام محترم رهبری  کمیسیون؛
 • ترتیب پلان ربع چهارم در روشنائی مواد قانون اساسی به منظور نظارت از بخش صحت ؛

دست آورد ها

 • فعال نمودن دفتر دیپارتمنت امور نظارت بر اجراآت وزارت ها وادارات دولتی؛
 • تهیه مواد بروشور و دیزاین آن، کتابچه رسمی و دوسیه های رسمی کمیسیون؛
 • تدویر جلسات رهبری کمیسون با مقام های رهبری وزارت ها و ادارات دولتی  به منظور  رعایت و تطبیق احکام قانون اساسی در ارگانهای مربوطه شان؛
 • ترتیب مسوده طرزالعمل کاری دیپارتمنت امور نظارت بر اجراآت وزارت ها و ادارات دولتی مطابق به ماده پانزدهم اصول وظایف داخلی کمیسیون؛
 • ترتیب مسوده پالیسی دیپارتمنت امور نظارت بر اجراآت وزارت ها و ادارات دولتی؛
 • ترتیب مسوده طرزالعمل مصونیت شغلی کارکنان خدمات ملکی به منظور رعایت و تطبیق ماده پنجاهم قانون اساسی؛
 • تامین ارتباط با  مشاوریت های حقوقی، ریاست های منابع بشری و اتحادیه های کارکنان خدمات ملکی؛
 • جمع آوری اسناد تقنینی وزارت محترم فواید عام، صحت عامه و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی؛
 • مطالعه اسناد تقنینی وزارت محترم فواید عامه و در یافت موارد نقض قانون آن وزارت و تناقضات مقرره آن وزارت با قانون اساسی.
 • ترتیب فورم های ارزیابی  وزارت ها وادارت تحت پلان؛
 • شناسای موارد نقض احکام قانون اساسی به منظور استناد سازی آن؛
 • بدست آوردن معلومات در مورد وضعیت محبوسین بگرام، ولایت پروان، ولایت کابل، توقیف گاه نظامی اردوی ملی، محبس پل چرخی و محبس ولایت کاپیسا؛
 • تدویر جلسات رهبری محترم کمیسیون با سایر بخش های ذیربط در رابطه به دریافت راه حل به منظور حل مشکلات وضعیت نظارت خانه ها، توقیف خانه ها و محابس کشور؛
 • ترتیب برنامه دیپارتمنت در پنج سال آینده به منظور گنجانیدن آن در استراتیژی کمیسیون؛
 • بدست آورد اسناد در رابطه به وضعیت مظنونین، متهمین و محبوسین ولایت کابل، حارنوالی مبارزه علیه مواد مخدر و محبس پل چرخی و محبس کاپیسا؛
 • شناسای موارد نقض احکام قانون اساسی در مراکز سلب آزادی؛
 •  توزیع  (1100) جلد سالنامه (3500) برگ بروشور (10500) جلد قانون اساسی برای وزارت و ادارات دولتی به افتخار تجلیل ازهفته ملی تصویب قانون اساسی مطابق حکم مقام محترم رهبری کمیسیون؛
 • صدور حکم شماره 5647 مورخ 12/9/1391 هفت مادئی جلالتماب رئیس جمهور به تائید گزارش کمیسیون به منظور تعین سرنوشت مظنونین، متهمین، محبوسین و حل مشکلات نظارت خانه ها، توقیف خانه ها و محابس کشور؛

قرار شرح فوق گزارش اجراآت دیپارتمنت امور نظارت بر اجراآت وزارت ها و ادارات دولتی طی سال 1390و1391 بطور مختصر.