وظایف

مسؤلیت های وظیفوی

 1. اداره ورهبری مراحل مطالعه وتثبیت تناقضات قوانین نافذ کشوربا قانون اسا سی افغانستان ،
 2. طرح پلان های سالانه در مطابقت با پلان عمومی کمیسیون وپالیسی های دولت وهمچنان مدیریت تطبیق آن از طریق منا بع ومراجع ذیربط .
 3. ایجاد ظرفیت و استفاده از تجارب ملی وبین المللی غرض تعین اولویت ها ی رفع تناقضات قوانین نا فذه با قانون اساسی،
 4. تامین ارتباط برای تشریک مساعی با سایر بخش های کمیسیون ،ارگانهای طرح،تسوید، تدقیق، تصویب وتوشیح قوانین، جهت رفع تناقضات شناسایی شده براساس پلان کمیسیون بمنظور مساعد ساختن شرایط بهتر حکومتداری ، وحمایت از حاکمیت قانون در کشور.
 5. مراجعه به نظریات صاحب نظران ملی ، ادارات ، موسسات غیر حکومتی،موسسات بین المللی مقیم افغانستان، احزاب سیاسی راجستر شده وفعال ،نهاد های مربوط به جامعه مدنی کشوروسایر افراد صاحب نظر از ناحیه تضاد وتنا قض قوانین نا فذه با قانون اساسی .
 6. کنترول ونظارت از چگونگی تطبیق پلان وکیفیت کار کار کنان دیپارتمنت مربوط برای برآورده شدن اهداف و توقعات کمیسیون .
 7. مطلع ساختن مراجع ذیربط ازنتایج اقدام ناشی ازرفع تضاد وتناقض قوانین بخش مربوط با قانون اساسی
 8. ارزیابی اجراآت سالانه کار کنان دیپارتمنت مربوط واتخاذ تدابیر  جهت ارتقای ظرفیت وحفظ آنهابرای انجام و ظایف بهتر.
 9. تحلیل راپور ها ی اخذ شده از کار کنان تحت اثر،منابع ذیربط و ارایه بموقع راپور به عضو مربوط کمیسیون .
 10. مدیریت کارمندان تحت اثر جهت حصول اطمینان ازاستخدام ،تشویق،رشد وآموزش آنها.
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف کمیسیون بوی  سپرده میشود.