فعالیت ها ودستآورد ها

 

فعالیت های کاری و دست آورد های دیپارتمنت مطالعه قوانین و دریافت تناقضات آن با قانون اساسی

 

فعالیت های ضروری جهت فعال ساختن دیپارتمنت:

 

·        کاردرعرصه جمع اوری قوانین اساسی کشورهای آسیایی و جمع آوری آنها جهت غنامندی کارهای دیپارتمنت؛

·        درخواست واخذ مجموعه قوانین نافذه کشورازوزارت محترم عدلیه جهت مطالعه ودریافت تناقضات آن با قانون اساسی

·        ترتیب  فهرست مجموع قوانین کشور جهت مطالعه و دریافت تناقضات به اساس مبرمیت آنها.

 

دربخش مطالعه قوانین

1.  مطالعه قوانین که درآن تناقضات دریافت نگردیده است

·        مطالعه قانون اساسی کشورجهت اگاهی و راستای کاری دیپارتمنت؛

·        مطالعه قانون کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی جهت اگاهی ؛

·        مطالعه طرزالعمل کمیسیون نظارت برتطبیق ق ،ا ؛

·        مطالعه بخشی ازتاریخچه حقوق بشرجهت اگاهی ازآن ؛

·        قانون رسانه ها مطالعه گردید وکدام مورد تناقضات آن با قانون اساسی دریافت نگردید؛

·        قانون پولیس مطالعه گردید وکدام مورد تناقضات آن با قانون اساسی دریافت نگردید؛

·        قانون امورذاتی پولیس مطالعه گردید وکدام مورد تناقضات آن با قانون اساسی دریافت نگردید؛

·        قانون محیط زیست مطالعه گردید وکدام مورد تناقضات آن با قانون اساسی دریافت نگردید؛

·        قانون حقوق بشر مطالعه گردید وکدام مورد تناقضات آن با قانون اساسی دریافت نگردید؛

·        قانون صحت عامه  مطالعه گردید وکدام مورد تناقضات آن با قانون اساسی دریافت نگردید؛

 

2.  مطالعه قوانین که درآن تناقضات دریافت گردیده است:

·        مطالعه قانون تدارکات ودریافت سه مورد تناقضات آن باقانون اساسی؛

·        مطالعه قانون انتخابات ودریافت چهار مورد تناقضات آن باقانون اساسی؛

·        مطالعه فرمان شماره (45) مورخ 5-5-1391 مقام محترم ریاست دولت و دریافت پنج مورد تناقضات آن با قانون اساسی و ارسال آن بمقام محترم کمیسیون جهت اخذ هدایت؛

·        قانون کارکنان خدمات ملکی مطالعه و دریافت یک مورد تناقض آن باقانون اساسی؛

·        مطالعه  قانون کارودریافت یک مورد تناقض آن باقانون اساسی ؛

·        مطالعه قانون بیمه و دریافت یک مورد تناقض آن با قانون اساسی؛

·        مطالعه قسمتی ازطرح قانون اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری و ابراز نظر درمورد قانون متذکره

·        مطالعه قسمتی ازطرح قانون اجراات جزایی و ابراز نظر درمورد قانون متذکره.

·        مطالعه قانون کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی جهت طرح تعدیلات و ارائه موارد پیشنهادات درزمینه؛

اجراات انجام شده خارج ازپلان کاری:

·        مطالعه تفاهم نامه ایالات متحده امریکا و وزارت دفاع دولت جمهوری افغانستان؛

·        مطالعه ا سناد گرفته شدهاز کمیته نظارت و ارزیابی (مک)، ابرازنظر درزمینه و ارسال آن به مقام محترم کمیسیون جهت اخذ هدایت ؛

·        کاربالای مکتوب ادارۀ عالی مبارزه علیه فساداداری و ارسال آن بمقام محترم کمیسیون جهت اخذ هدایت ؛

·        کاربالای قانون و مسؤدۀ تعدیلی قانون انتخابات ، ترتیب یادداشت درزمینه موارد دریافت شده تناقضات آن باقانون اساسی و ارسال آن بمقام محترم کمیسیون جهت اخذ هدایت ؛

·        کاربالای اصطلاحات قانون کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی؛

·        ترتیب ،تنظیم یادداشت طرح قانون اجراات جزائی و قانون مبارزه علیه فساد اداری و ارسال آن به مقام کمیسیون؛

·        کاربالای سوالات مطرح شده ازجانب وزارت ها وادارات دولتی درمورد ازدیاد  کلمه (دولت ) درعنوان جمهوری اسلامی افغانستان درمکاتیب و پیشنهادات و ارسال آن به دپیارتمنت نظارت بروزارت ها وادارات دولتی جهت توحید و ارسال آن به مقام محترم کمیسیون؛

·        ترتیب مواد ترتیب شده تناقضات قانون تدارکات بجواب مکتوب وزارت محترم عدلیه و ارسال آن به مقام محترم کمیسیون جهت اخذ هدایت درزمینه ؛

·        کاربالای سوالات داده شده ازطرف دیپارتمنت انکشاف قوانین نظر به هدایت محترم پوهندوی عدالتخواه معاو ن کمیسیون دررابطه  به صلاحیت های شورای ملی مطابق  قانون اساسی؛

·        ارسال مکاتیب عنوانی وزارت عدلیه ، اقتصاد ؛؛؛ دررابطه به ارسال یک کاپی قرارداد ها ی که به لسان انگلیسی ترتیب گردیده اند؛

·        اخذ مصؤبه شورای ملی دررابطه به سال مالی و مطالعه آن.

·        همکاری درپروسه شارت لست،امتحا ن و ارزیابی متخصصین دیپارتنمت ها .

 

دربخش ترتیب پلان

·        ترتیب پلان ربع اخیر سال 1390 ،  پلان سال 1391 و ارسال آن به آمریت پلان و پالیسی جهت اخذ منظوری از مقام محترم کمیسیون؛

·        ترتیب وتنظیم پلان سالانه 1391 درفارمت داده شده ازجانب مقام محترم کمیسیون و ارسال آن به آمریت پالیسی وپلان جهت اخذ منظوری؛

·        ترتیب وتنظیم پلان انکشافی سال 1392 و ارسال آن به آمریت پلان،  پالیسی وارتباط خارجه وریاست اداری جهت اخذ بودجه انکشافی؛

·        اشتراک درجلسه مورخ 22حوت دررابطه به پلان استراتیژیک درریاست عمومی دارالانشآ کمیسیون؛

·        ملاقات باعضو مربوطه دررابطه به پلانها ی کاری سالانه دیپارتمنت.

 

دربخش ایجاد ظرفیت ، استفاده از تجارب ملی و همکاری با سایر بخشهای کمیسیون.

·        مراجعه به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری جهت دریافت مسؤده قانون خدمات ملکی و مکتوب متحدالمال خداحافظی پرمنفعت جهت مطالعه آن ؛

·        نشست مشورتی دررابطه به قانون تدارکات تحت ریاست محترم عدالتخواه معاون کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی؛

·        ملاقات با رئیس پالیسی و تقنین اداره محیط زیست دررابطه به اخذ قانون متذکره؛

·        هفته سه روز اشتراک در کورس آموزشی ازساعت 2:30 الی 4 عصرجهت ارتقای ظرفیت مسلکی؛

·        مراجعه بوزارت عدلیه با محترم نظام صاحب و ملاقات با معین مسلکی و همچنان اخذ یک سیت مجموع قوانین نافذه ؛

·        مراجعه به کمیسیون اصلاحات اداری جهت اخذ متحدالمال دررابطه به تقرر بست های 5.

·        مراجعه به کمیسیون اصلاحات اداری دررابطه به تداخل وظیفوی لوی ﺧارنوالی  با دیپارتمنت نظارت براجراات وزارت ها وادارات دولتی همراۀ محترم فاروق فاکر رئیس دیپارتمنت نظر به هدایت محترم عبدالمنیر دانش عضو کمیسیون

·        ترتیب، تنظیم وارسال مکاتیب عنوانی وزارت مالیه ، اقتصاد و فوائد عامه  دررابطه به ارسال یک کاپی قرارداد ها ی که به لسان انگلیسی ترتیب گردیده اند؛

·        ملا قات بامحترم محمد یاسین عثمانی رئیس کمیته مک دررابطه به مشکل مکتوب شماره (1045) اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری ،  ایجاد و کارکرد های این کمیته ازساعت 10 الی 21: 30 قبل ازظهر؛

·        اشتراک درجلسه مؤرخ 7حوت هئیات رهبری کمیسیون با معیینان وزارت ها وادارات مستقل دررابطه به گنجانیدن مواد قانون اساسی درنشرات چاپی ؛

·        دیداربا هیئات رهبری ریاست تدارکات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری دررابطه به مشکلات قانون تدارکات.

·        فراگیری پروگرام آموزشی رهبری ارشد ازتاریخ 19 الی 1 میزان جهت ارتقای ظرفیت کاری به انستیتوت خدمات ملکی ؛

·        ترتیب ، تنظیم و ارسال مکتوب متحدالمال استفاده ازلسانهای رسمی بوزارت ها وادارات دولتی بعد ازتجدید نظر؛

·        ترتیب وتنظیم مصؤبات جلسات روسآی دیپارتمنت ها ؛

·        ترتیب نظریات اصلاحی جهت اجراآت بهتر اموردیپارتمنت ها ؛

·        نظارت وتنظیم مکاتیب واصله رسمی کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی جهت اجراات بموقع آنها ؛

·        ترتیب و ارسال طرزالعمل جلسات روسای دیپارتمنت به مقام محترم کمیسیون جهت اخذ منظوری؛

·        اشتراک درجلسة روسای دیپارتمنت ها به ریاست محترم پوهندوی عبدالقادرعدالتخواه معاون کمیسیون دررابطه به بازنگری مسؤده جلسات روسای دیپارتمنت ها ، بحث پیرامو ن سالنامۀ کمیسیون ومصاحبه با صبح بخیرافغانستان.

دربخش گزارشات

·        ارائه گزارشات بطور ربعوار به مقام محترم کمیسیون ونهایی سازی گزارش سالانه دیپارتمنت و ارسال آن به آمریت اطلاعات وارتباط عامه جهت تنظیم ونشر درسالنامه کمیسیون؛

دربخش پیشنهادات

·        ترتیب پیشنهاد درمورد قوانین که جدیداً به توشیح میرسد باید ازطریق ریا ست عمومی دارالانشأ رسماً از وزارت محترم عدلیه درخواست گردد؛

قرارشرح فوق فعالیت های اجرا شده ودستآورد های دیپارتمنت مطالعه قوانین ودریافت تناقضات آن با قانون اساسی بصورت خلاصه ترتیب و تقدیم است.