مشوره ها و نظریه های حقوقی

مشوره حقوقی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در مورد حل اختلافات ناشی از انتخابات ولسی جرگه سال 1389

نامه کمیسیون به ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان

مشوره  حقوقی در باره صلاحیت مطالعه و بررسی ولسی جرگه از چگونگی اجرای انتخابات ولسی جرگه توسط کمیسیون

مشوره حقوقی

مشورة حقوقی در مورد اصلاح بودجه در حالت تعطیلی شورای ملی

مشوره حقوقی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در باره حوزه انتخاباتی ولایت غزنی

مشوره حقوقی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی بجواب مکتوب شماره 608/563 ولسی جرگه

مشوره حقوقی در مورد مشروعیت قانونی انتخابات سال روان ولسی جرگه و مرجع نهایی بررسی شکایات انتخاباتی

نظریه حقوقی کمیسیون در مورد قضیه احاله شده شماره 11/10/1389 ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران

نظریه حقوقی کمیسیون در مورد طرح قانون اداره عالی تفتیش

اصلاح بودجه

طرزالعمل نظارت بر رعایت و تطبیق احکام قانون اساسی توسط مقامات ،ارگان ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی

نظریه تفسیری کمیسیون در باره تفسیر ماده 102 قانون اساسی

اعلامیه کمیسیون در مورد افتتاح جلسه شورای ملی

نظریه حقوقی کمیسیون در مورد انتخابات هییت اداری مشرانو جرگه

نظریه حقوقی کمیسیون در مورد تعیین اعضای انتصابی مشرانو جرگه

مشوره حقوقی کمیسیون در مورد انتخاب رییس ولسی چرگه

توضیحات کمیسیون در مورد نظریه حقوقی این کمیسیون در باره انتخابات هییت اداری مشرانو جرگه 

نظریه حقوقی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در مورد رای سفید

نظریه حقوقی کمیسیون در مورد مطابقت طرح قانون سرپرستی اطفال یتیم و بی سرپرست

اعلامیه کمیسیون در مورد اهانت به قرآن عظیم الشان