نظریۀ تفسیری ومشورۀ حقوقی کمیسیون سال 1393

نظریۀ تفسیری ومشورۀ حقوقی کمیسیون طی سال 1393

    1- تفسیر کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی از مواد 72، 75، 77، 89 و 92 قانون اساسی در پاسخ به احالۀ ولسی ­جرگۀ شورای ملی.pdf

       2-  نظریۀ تفسیری و مشورۀ  حقوقی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در مورد تأخیر انتخابات و حکم بند دوم مادۀ 61 قانون اساسی .pdf